T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Batman İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Batman İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli İl İçi Atama İlanı

Güncelleme Tarihi: 26/03/2020

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince il içi naklen atamaları yapılacaktır.

 

1.il   içi   naklen   atama   münhal   yerleri   http://www.batmanism.saglik.gov.tr/internet adresinde ilan edilmiştir.

 

2.İl içi atama tayini için başvurular: ilan tarihinde başlayıp 26/03/2020 tarihinde  başlayıp, 30.03.2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. İl içi nakil talep formu eksiksiz doldurularak, başvuru formu imzalanıp, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Kişisel Veri Bankası” sayfasından alınacak hizmet puanı çıktısı üst yazı ile EBYS üzerinden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine gönderilecektir.

 

3.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen (DHY’li stratejik personel (uzman tabip ve tabip), 4/B ve 45/A statüsünde sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşire hariç), sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personeli kapsamaktadır.

 
4.
Sağlık Hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi olan 30.03.2020tarihi itibariyle görev yaptığı kurumda fiilen en az 1 (Bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

 

5.Ücretsiz izinde (askerlik, doğum nedeniyle vb) olan personellerin başvuruları ile Aday Memur statüsünde olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 
6.İ
l içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


7.Yerleştirme sonuçları ile inceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüzhttp://www.batmanism.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

 

8.Başvurular, sadece ilan edilen unvan, branş ve münhal yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan, branş ve münhal yerler dışındaki başvurular ile kısıtlama getirilen kurumlardan yapılan müracaatlar işleme alınmayacak ve sonucundan bilgi verilmeyecektir.

 

9.Atama kurasında yerleşenlerin eski görev yerinden ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren mazeretsiz en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.


10.Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 
11.Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan yerin personelinin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacak olup, bu süre iki ayı geçmeyecektir.

 
12.
İl içi atama dönemi süresi içerisinde (Nisan ayı itibariyle atamaların sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içerisinde) Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımıza Bakanlığımızca veya Müdürlükçe atama yapılması ve bu atamalara istinaden ilan edilen kadroların dolması halinde kadrosu dolan birime yerleşme hakkına sahip olan personelin tayini iptal edilecek olup, hak talep edilemeyecektir.

 
13.
İlan edilen münhal yerlerin dolmaması durumunda, bağlı kurumlarımızdan standart fazlası bulunan yerlerden münhal yerlere Müdürlüğümüzce hizmet puanı esasına göre res'en atama yapılabilecektir.

 
14.
Halen Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapmakta olanlar, yukarıdaki şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Bu durumda olan personellerin müracaatta bulunurken “il içi atanmaya hak kazanmam halinde Aile Sağlığı Elemanlığından istifaen ayrılmak istiyorum” içerikli ayrıca dilekçe vermeleri gerekmektedir. Ancak, ataması yapıldıktan sonra tekrar Aile Sağlığı Elemanı olabilmesi için atandığı yerdeki personel ihtiyacı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılacak ve uygun olmayanlara müsaade edilmeyecektir.


15.İl
içi atama formunda ilgili personelin imzası ve birim amiri onayı olmayanlar ile başvuru evrakı 30/03/2020 tarihinden sonra Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine gelenlerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.


16.Müracaatlar aşağıdaki kriterlere göre öncelikle değerlendirmeye alınacaktır;

     a.Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir.
     b.
Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
     c.
Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.25/03/2020


İl İçi Tayin Talep Formu için Tıklayınız

Münhal Kadrolar İçin Tıklayınız