Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli İl İçi Atama İlanı
12 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 25.02.2019 tarihli ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince il içi naklen atamaları yapılacaktır.

 1. il   içi   naklen   atama   münhal   yerleri   www.batmanism.saglik.gov.tr  internet adresinde ilan edilmiştir.

 2. İl içi atama tayini için başvurular: 12/04/2022  tarihinde başlayıp, 19/04/2022 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. İl içi nakil talep formu eksiksiz doldurularak, başvuru formu imzalanıp, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Kişisel Veri Bankası” sayfasından alınacak hizmet puanı çıktısı üst yazı ile EBYS üzerinden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine gönderilecektir.

 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen (DHY’li stratejik personel (uzman tabip ve tabip), 4/B ve 45/A statüsünde sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşire hariç), sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personeli kapsamaktadır.

 4. Sağlık Hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi olan 19/04/2022 tarihi itibariyle görev yaptığı birimde fiilen en az 1 (Bir) yıl çalışmış olan personellerin müracaatları kabul edilecektir.

 5. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum nedeniyle vb.) olan personellerin başvuruları ile Aday Memur statüsünde olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 6. il içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Yerleştirme sonuçları ile inceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz 
www.batmanism.saglik.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir.

 8. Başvurular, sadece ilan edilen unvan, branş ve münhal yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan, branş ve münhal yerler dışındaki başvurular ile kısıtlama getirilen kurumlardan yapılan müracaatlar işleme alınmayacak ve sonucundan bilgi verilmeyecektir.

 9. Atama kurasında yerleşenlerin eski görev yerinden ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren mazeretsiz en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

10. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 11. Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan yerin personelinin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacak olup, bu süre iki ayı geçmeyecektir.

12. İl içi atama dönemi süresi içerisinde (Mayıs ayı itibariyle atamaların sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içerisinde) Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımıza Bakanlığımızca veya Müdürlükçe atama yapılması ve bu atamalara istinaden ilan edilen kadroların dolması halinde kadrosu dolan birime yerleşme hakkına sahip olan personelin tayini iptal edilecek olup, hak talep edilemeyecektir.

13. Halen Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapmakta olanlar, yukarıdaki şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Bu durumda olan personellerin müracaatta bulunurken “il içi atanmaya hak kazanmam halinde Aile Sağlığı Elemanlığından istifa en ayrılmak istiyorum” içerikli ayrıca dilekçe vermeleri gerekmektedir. Ancak, ataması yapıldıktan sonra tekrar Aile Sağlığı Elemanı olabilmesi için atandığı yerdeki personel ihtiyacı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılacak ve uygun olmayanlara müsaade edilmeyecektir.

14. Mayıs ayı il içi atama döneminde sadece İl Merkezinden İlçelere, İlçelerden İl Merkezine ve İlçelerden İlçelere atanma taleplerine ilişkin başvuralar kabul edilecek olup, il merkezindeki birimler arası atanma talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

15. İl içi atama formunda ilgili personelin imzası ve birim amiri onayı olmayanlar ile başvuru evrakı 19/04/2022 tarihinden sonra Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine gelenlerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
16.*Sason 2 ve 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına yapılacak başvurular için ASTE(Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi) Sertifikasına sahip olmak.


17. Müracaatlar aşağıdaki kriterlere göre öncelikle değerlendirmeye alınacaktır;

     a)Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir.
     b)Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

    c)Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin talebi öncelikle  değerlendirilecektir.
İl içi tayin talep formu için tıklayınız
Münhal kadrolar için tıklayınız