Verem Savaş Dispanseri
30 Mayıs 2018


Adres: Pazaryeri Mah. 2704 Sok. No:25 

Tel No: 0488 21390 76